Algemene voorwaarden

downloaden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel Destiney’S Eyelashes

Artikel 1 Definities

in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1 . Leverancier: Destiney’S  Eyelashes de rechtspersoon die producten in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;

2 . Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Destiney’S Eyelashes een overeenkomst (op afstand) aangaat of de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand)met Destiney’S Eyelashes aangaat;

3 . Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Destiney’S Eyelashes georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten ,tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meerdere technieken voor communicatie(op afstand);

4 . Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5 . Producten: Het onderwerp van een of meerder overeenkomsten.

 

Artikel 2. Identiteit Leverancier

Destiney’S Eyelashes

Handelend onder de namen:

Destiney’S Eyelashes

Vestiging & Bezoekadres:

Emiliano Zapataplein 21

2033 CB Haarlem

Telefonisch bereikbaarheid via +31650467833

E-mailadres:info@destineyseyelashes.nl

KvK nummer:58229019

BTW-identificatienummer:NL.852934610.B01

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Destiney’S Eyelashes en op elke (op afstand)tot stand gekomen overeenkomst tussen Destiney’S Eyelashes en Koper.

2.Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan , dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden , tenzij anders door Destiney’S Eyelashes is bepaald.

3.Van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

4.Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Destiney’S Eyelashes.

5.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Destiney’S Eyelashes erkend.

6.De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Destiney’S Eyelashes langs elektronische weg aan koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

7.Voordat de overeenkomst (op afstand0 wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is ,zal voordat de overeenkomst(op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Destiney’S Eyelashes zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op ander wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

8.Destiney’S Eyelashes behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 4. Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

1 . Door het gebruik van de webshop van Destiney’S Eyelashes en/of plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.

2 . Destiney’S Eyelashes is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper

3 . Het aanbod van Destiney’S Eyelashes is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd

4 . Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5 . Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6 . Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod  door Koper mogelijk te maken.Als Destiney’S Eyelashes gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden en/of diensten.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binnen Destiney’S Eyelashes niet.

7 . Elk aanbod bevat zodanige informatie ,dat  voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

8 . Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat

-Potentiele Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geeigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door Destiney’S Eyelashes telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier , post of e-mail;

-Potentiele Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Destiney’S Eyelashes uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;

-Potentiele Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

9 . De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

10 . Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Destiney’S Eyelashes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal Destiney’S Eyelashes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

11 . Destiney’S Eyelashes kan zich binnen wettelijke kaders  op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Destiney’S Eyelashes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Destiney’S Eyelashes gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5. Prijzen

1 . Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hier omtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Destiney’S Eyelashes aangegeven.

2 . Koper is de prijs verschuldigd die Destiney’S Eyelashes in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld.Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Destiney’S Eyelashes worden gecorrigeerd.

3 . Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.

4 . Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien(10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Destiney’S Eyelashes.

 

Artikel 6.Betaling

1 . Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:

-contant(alleen bij afhalen)

-vooruitbetaling/bankoverschrijving

-ideal

2 . Destiney’S Eyelashes kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Ander betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

3 . Destiney’S Eyelashes kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4 . Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Destiney’S Eyelashes te melden.

5 . Bij niet of niet tijdig betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, Waarbij een ingaande maand voor een volle maand wordt gerekend.

6 . Ten laste van Koper komen tevens alle(buiten-)gerechtelijke kosten van welk aard dan ook ,die Destiney’S Eyelashes,als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens(betalingen-)verplichtingen, heeft moeten maken.

7 . In geval van niet tijdige betaling is Destiney’S Eyelashes bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verder)levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde  rente en kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 7 . Afzetgebied

1 . Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.

2 . Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

 

Artikel 8. Levering en leveringstijd

1 . Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Destiney’S Eyelashes ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

2 . Aan de leveringsplicht van Destiney’S Eyelashes zal behoudens tegenbewijs,zijn voldaan zodra de door Destiney’S Eyelashes geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,inhoudende de weigering van acceptatie,tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3 . Destiney’S Eyelashes kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4 . Indien een product,dat tijdelijk niet op voorraad , is door de Koper wordt besteld , zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd kan worden.

5 . Destiney’S Eyelashes streeft ernaar vertragingen binnen 2 werkdagen telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.

6 . Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

7 . Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico,waar het deze producten betreft, over op de Koper.

8 . Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

9 . Indien de leveringen in gedeelte geschiedt,dan heeft Destiney’S Eyelashes het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

10 . Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Destiney’S Eyelashes hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht

1 . Indien er sprake is van consumentenkoop, overeenkomstig de wet verkopen op afstand(artikel 7:5 BW),heeft de afnemer het recht(een deel van)de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

2 . Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Destiney’S Eyelashes heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden ,alvorens over te gaan tot terugzending,daarvan binnen een termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Destiney’S Eyelashes. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

3 . Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)en in nieuwe staat verkerend.Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt,bezwaard of op enige wijze beschadigd zij geraakt,vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.Destiney’S Eyelashes houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.

4 . Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin , draagt Destiney’S Eyelashes er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag,exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald.Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer

5 . Het herroepingsplicht geldt niet voor:

-Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper , is begonnen voor de termijn van 7 wekdagen;

-Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt,waarop de leverancier geen invloed heeft.

-Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk,of die een duidelijke persoonlijk karakter hebben.

-Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,bijvoorbeeld i.v.m. hygiene of die snel kunnen bederven of verouderen.

6 . Indien retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd.Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.Op verzoek kan het product ook worden bezorgd,waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

 

Artikel 10. Gebreken en klachttermijnen

1 . De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te(doen)inspecteren.

2 . Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn ,moeten door Koper binnen 7 dagen na levering(of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan koper(konden)worden geleverd), aan Destiney’S Eyelashes ter kennisgeving worden gebracht.

3 . Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat,terug te zenden.Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper .Destiney’S Eyelashes is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden te stellen.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1 . Eigendom van producten gaat , niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al het geen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Destiney’S Eyelashes is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden

2 . Koper mag de producten, voordat het eigendam daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen,doorleveren,vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

1 . In beginsel geldt voor door Destiney’S Eyelashes geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld.Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen en termijn van twee maanden na ontdekking hiervan Destiney’S Eyelashes in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Destiney’S Eyelashes zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het burgerlijk wetboek,boek 7,titel 1, afdelingen 1-7 zijn opgenomen.

2 . Destiney’S Eyelashesis nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld

3 . Destiney’S Eyelashes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

4 . Indien Destiney’S Eyelashes om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger dan een berdrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5 . Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

-Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

-Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht , waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Destiney’S Eyelashes of de fabrikant zijn verricht;

-Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

-Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

-Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6 . Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden , dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekkosten. Wanneer Koper deze onderzoekkosten maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Destiney’S Eyelashes.

 

Artikel 13. Overmacht

1 . In geval van overmacht is Destiney’S Eyelashes niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Destiney’S Eyelashes is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2 . Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichting jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,storingen in enn (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte commuicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdig levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

1 . Destiney’S Eyelashes zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

2 .  destiney’S Eyelashes neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

 

Artikel 15. Geschillen

1 . Op overeenkomsten tussen Destiney’S Eyelashes en Koper waarop deze algemeen voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

2 . Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3 . Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Destiney’S Eyelashes en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter bij een het arrondisement Den-Haag kennis, tenzij Destiney’S Eyelashes er de voorkeur aan geeft het geschil aan nde bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 16. Diverse bepalingen

 

1 . Destiney’S Eyelashes steeft ernaar om e-mails verzonden naar info@destineyseyelashes.nl binnen 24 uur te beantwoorden

2 . Eventuele onjuistheden van door Destiney’S Eyelashes aan u verstrekte gegevens moet u direct aan Destiney’S Eyelashes melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Destiney’S Eyelashes heeft verstrekt.Category
Snelzoeken
  Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken